By Egon Berendsen, Ellis Visch, Wim Zonneveld

De fonologie beschouwt het als haar taak, de klanksystemen der verschillende talen alsmede de functies van elk hunner elementen te bestuderen. En die taak vloeit voort uit het inzicht, dat de klanken ener taal een geordend systeem vormen, waarin elk hunner een bepaalde plaats inneemt. (N. van Wijk, Phon%gie een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap) 1. 1. Het onderwerp van dit boek De bekende Amerikaanse fonoloog James Harris begint in zijn laatste boek (Harris 1983) een uiteenzetting over de Spaanse lettergreep als voIgt: "Consider the observe huey 'ox' ." Zo'n mooie openingszin hebben wij voor dit boek niet kunnen bedenken, maar we zijn het weI met Harris eens dat een inleiding het gemakkelijkst begonnen kan worden met een voorbeeld. We beginnen daarom met de volgende zin: (1) De groep praatte als een stelletje gladiolen over de dwarsdruknorm. Aan de hand van deze zin kan een grote hoeveelheid taalkunde worden geillustreerd. Met een deel daarvan benje ongetwijfeld bekend, met een deel misschien een beetje, en met een groot deel (kunnen we zonder schroom aannemen) totaal niet. In het deel waarmee je redelijk goed bekend bent, huist hoogstwaarschijnlijk bijvoorbeeld de simpele observatie dat het eerste woord van de zin een zogenaamd lidwoord is; ook dat het eerste zelfstandig naamwoord van de zin bestaat uit de opeenvolging van klanken g. r. oe en p; dat het werkwoord be staat uit de klanken t, p, r, a en de zwakke klinker e, maar dan in een andere volgorde, enzovoort.

Show description

Read Online or Download Generatieve Fonologie: En de Linkerkant van de Grammatica PDF

Similar nonfiction_10 books

Pricing and Cost Recovery in Long Distance Transport

The 1977 BTE document on rate restoration in Australian delivery 1974-75 supplied estimates of the mixture point of economic cos~ restoration within the numerous modes, by means of vast delivery job. It prompt that there have been giant alterations among modes within the point of fee restoration. The 1979 delivery Pricing and price restoration seminar concluded that financial potency ambitions required extra realization 1n shipping pricing and funding judgements than were obvious long ago.

Stress and Tension Control

"Tension" is an across the world famous observe. Its omnI­ presence in our public media--in our newspapers, on television, in magazines, and on radio--as good as in our daily conversations point out that we're good conscious of the issues of over-tenseness. Pulp information­ papers and magazines bring up their revenues with grants of fast reduction for rigidity difficulties.

Psychoneuroimmunology: Methods and Protocols

Psychoneuroimmunology (PNI) has constructed speedily within the final 4 a long time. As a multidisciplinary region, PNI may supply a systematic foundation for mind-body relationships towards the improvement of customized and structures drugs. In Psychoneuroimmunology:Methods and Protocols, specialist researchers within the box element tools and protocols aimed at the advance of integrative and individualized therapeutics in a number of dimensions from medications to behaviors.

Extra resources for Generatieve Fonologie: En de Linkerkant van de Grammatica

Example text

Een van de meest belangwekkende aspecten van dit onderzoeksgebied is het samenspel met de niet-lineaire fonologie bij het bepalen van de aard van de gebruikte boomstructuren. Hier vinden we een van de me est interessante vormen van interactie van generatieve syntaxis aan de ene kant, en fonologie aan de andere. Deze uitbreiding van de scope van het hier behandelde onderzoeksterrein leek ons een goede afsluiting van dit boek. 9. Motivering van de keuze uit de vakliteratuur Onze keuze van de vakliteratuur die we in dit boek behandelen is te vinden in de aparte Reader.

De eerste bestaat in essentie uit een groep beperkingen op de mogelijkheden van de tweede: de eerste is aangeboren en de tweede moet worden verworven. Naarmate we meer inzicht krijgen in de inhoud van de universele grammatica, komen we nader tot een verklaring van de snelheid en soepelheid van de taalverwerving. De intuities van de spreker zijn vervolgens gebaseerd op de door hem, onder de beperkingen van de universele theorie, verworven grammatica. De analyses van generatief taalkundigen zijn empirische hypotheses.

En passant hebben we in deze paragraaf een aantal fonologische verschijnselen van het Nederlands besproken, die je een eerste idee geven van het soort verschijnselen dat een fonologische component van de grammatica van een taal gewoonlijk verantwoordt. Dit zal ons goed van pas komen in de volgende paragraaf, waarin we nader zullen ingaan op de interne organisatie van het vierkant uit schema (8) dat we voorlopig 'de fonologische component' hebben genoemd. We zullen met name de gelegenheid grijpen in te gaan op de rol van de morfologie en het lexicon ten opzichte van de fonologie.

Download PDF sample

Rated 4.55 of 5 – based on 6 votes